Regulamin

Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych


Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie.
Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu Szkoły i stosowania się do jego zasad.

Dane adresowe szkoły:

 
a) nazwa placówki:
POLSKA SZKOŁA PZREDMIOTÓW OJCZYSTYCH im. Heleny Modrzejewskiej

b) adres strony internetowej:
www.polska-szkola.com

c) numer szkolnego telefonu (czynny tylko w pracujące soboty w godz. od 9.00 do 14.00):
0784 9831 135

d) adres email:
modrzejewska@35.204.146.23

e) nazwa i adres szkoły brytyjskiej, w której będą odbywały się zajęcia szkoły sobotniej:
ELTHORNE PARK HIGH SCHOOL
Westlea Road, W7 2AH


I Nabór do szkoły

Szkoła prowadzi nabór nowych uczniów do szkoły jeden raz w roku szkolnym, w terminach uzgodnionych przez Dyrekcję Szkoły (Dyrektor filii szkoły jest osobą powołaną przez Dyrekcję PSPO im. Heleny Modrzejewskiej) podanych do publicznej wiadomości na witrynie internetowej placówki. Przybliżony termin naboru to maj/czerwiec w każdym roku szkolnym. Szkoła zastrzega sobie prawo powtórnego naboru, o którym poinformuje rodziców. Podczas naboru rodzice przyszłych uczniów placówki wypełniają formularz/kartę przyjęcia dziecka do szkoły i zapoznają się z Regulaminem Szkoły. Dodatkowo rodzice uiszczają opłatę tzw. „wpisowe” w wysokości 70 funtów za każde dziecko na poczet opłaty szkolnej (wysokość opłat za szkołę i terminy płatności zostały omówione w rozdziale VI Regulaminu Szkoły).

II Termin i czas trwania zajęć

Nauka w szkole odbywa się w dwóch semestrach. Pierwszy trwa od drugiej soboty września 2014 do 31 stycznia 2014 i drugi od 01 lutego 2014 do 27 czerwca 2015. Zajęcia w szkole odbywają się przez 30 sobót określonych szkolnym kalendarzem, udostępnionym do wglądu dla wszystkich osób zainteresowanych z początkiem każdego roku szkolnego. Kalendarza od 1 września 2014 r. należy szukać. na stronie internetowej szkoły. Rok szkolny rozpoczyna się w drugą sobotę września.

Plan lekcji: Zajęcia w placówce rozpoczynają się od godziny 9.30 i trwają do godziny 13.00. Od godziny 13.10 do godziny 13.55 trwają zajęcia pozalekcyjne dla zainteresowanych grup uczniów. Opłata za zajęcia pozalekcyjne nie stanowi części opłaty za roczną edukację dziecka w szkole i ustala ją nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne w danym roku szkolnym. Rodzaj zajęć może ulec zmianie z każdym rokiem szkolnym, a aktualna oferta będzie dostępna od października każdego roku szkolnego.


III Uczniowie

Prawa uczniów
 1. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym przez całą społeczność szkolną z godnością i szacunkiem oraz w sposób nienaruszający ich godność osobistą.
 2. Uczeń ma prawo do poszanowania swojego godnego imienia, własności osobistej bez względu na kolor skóry (rasę), wyznanie religijne, narodowość i pochodzenie społeczne.
 3. Uczeń ma prawo do nietykalności osobistej.
 4. Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej.
 5. Uczeń ma prawo do korzystania z porad w przypadku zaistnienia problemów natury szkolnej bądź rodzinnej.
 6. Uczeń ma prawo do nieujawniania informacji dotyczących jego spraw osobistych i indywidualnych wyników w nauce oraz w zachowaniu.
 7. Uczeń ma prawo do informacji na temat zakresu wymagań z przedmiotów nauczania na poszczególne poziomy.
 8. Uczeń ma prawo zwracania się do nauczycieli o dodatkowe wyjaśnienie niezrozumiałych dla niego treści programu nauczania.
 9. Uczeń ma prawo do edukacji, do korzystania z oferty edukacyjnej placówki włącznie z zajęciami pozalekcyjnymi (jeżeli w danym roku szkolnym takie zajęcia mają miejsce i jeżeli będzie dla niego miejsce w danej grupie zajęć. Ilość osób w grupie zależna jest od rodzaju zajęć i ustala ją nauczyciel prowadzący zajęcia.
 10. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy edukacyjnych będących własnością szkoły za zgodą nauczyciela i w niektórych przypadkach pod nadzorem nauczyciela.

Obowiązki uczniów
 1. Dokładnie zapoznać się z Regulaminem Szkolnym i stosować się do jego wszystkich zasad.
 2. Przychodzić punktualnie i regularnie na zajęcia szkolne.
 3. Uczeń nie może być klasyfikowany na zakończenie roku szkolnego, jeżeli ma poniżej 60% frekwencji na zajęciach szkolnych.
 4. Uczniowie mają obowiązek odrabiania pracy domowej i przygotowywania się do zajęć szkolnych. W wypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych, ma on obowiązek korzystając z pomocy rodziców, nadrobienia zaległego materiału i odrobienia pracy domowej we własnym zakresie.
 5. Jeżeli uczeń ma poniżej 60% obecności na zajęciach szkolnych w danym semestrze, dyrekcja szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu go z listy uczniów nawet w trakcie trwania semestru nauki.
 6. Każda nieobecność ucznia w szkole musi być pisemnie usprawiedliwiona przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, na kolejnych szkolnych zajęciach.
 7. Uczeń ma obowiązek czynnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych oraz w organizowanych uroczystościach szkolnych.
 8. Uczeń zobowiązuje się do utrzymania czystości w szkole (w klasach, na korytarzach, w auli, w toaletach, na boisku szkolnym i we wszystkich innych pomieszczeniach, które są przedmiotem ich użytku) oraz do poszanowania budynku szkoły.
 9. Uczeń ma obowiązek uczęszczania na zajęcia szkolne w schludnym, czystym stroju, odpowiednim do warunków atmosferycznych.
 10. Uczeń ma obowiązek posiadania swojego drugiego śniadania.
 11. Uczeń ma obowiązek przestrzegania poleceń nauczycieli, Dyrekcji Szkoły i osób sprawujących pieczę nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerwy.
 12. Uczeń ma obowiązek zachować szacunek do Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły oraz osób będących na terenie placówki, a także swoich kolegów i koleżanek oraz wszystkich uczniów w szkole.
 13. Uczeń ma obowiązek godnie reprezentować szkołę wewnątrz i na zewnątrz.
 14. Uczeń ma obowiązek bycia koleżeńskim i opiekuńczym w stosunku do młodszych.
 15. Uczeń ma obowiązek posiadania osobnych zeszytów do danych przedmiotów (szczegółowych informacji w tej kwestii udzielają nauczyciele prowadzący klasy) i własnych podręczników, zgodnych z podstawą programową, obowiązującą w danym roku szkolnym oraz własnych przyborów szkolnych.
 16. Uczeń ma obowiązek szanować książki, które są własnością ucznia oraz materiały edukacyjne i pomoce naukowe, które stanowią własność szkoły. W przypadku zagubienia lub zniszczenia mienia szkoły polskiej lub wyposażenia mienia szkoły angielskiej, koszt poniesionych strat ponoszą rodzice ucznia. W przypadku, jeżeli nie znajdzie się sprawca szkody, koszty będą podzielone pomiędzy wszystkich rodziców (w klasie/ w szkole).
 17. Uczeń ma obowiązek korzystania ze sprzętu szkolnego tylko za zgodą i pod nadzorem nauczyciela.
 18. Uczniowie mają obowiązek oddawania książek do biblioteki szkolnej w stosownym terminie, regulowanym wytyczną biblioteki.
 19. Uczeń ma obowiązek komunikowania się z innymi uczniami i z gronem pedagogicznym w języku polskim, aby podnosić swój poziom języka i cały czas uczestniczyć w progresywnym jego rozwoju.
 20. Po zakończeniu zajęć szkolnych uczeń, który nie bierze udziału w zajęciach dodatkowych – pozalekcyjnych ma obowiązek opuszczenia budynku i terenu szkoły wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Uczniom nie wolno
 1. Opuszczać budynku szkolnego i terenu szkoły podczas zajęć w szkole, chyba, że ma to miejsce pod opieką rodziców/ prawnych opiekunów po uprzednim poinformowaniu nauczyciela prowadzącego klasę lub Dyrekcji Szkoły.
 2. Jeść i pić podczas lekcji, z wyjątkiem wody z plastikowych, zamykanych pojemników/ butelek.
 3. Przynosić napojów w szklanych opakowaniach, orzechów, słodyczy.
 4. Żuć gumy na terenie szkoły.
 5. Przynosić telefonów komórkowych, gier elektronicznych, sprzętu elektronicznego oraz innych cennych dla ucznia przedmiotów (z wyjątkiem np. instrumentów muzycznych, jeżeli uczeń uczestnicy w zajęciach dodatkowych mających miejsce w danym roku szkolnym). Jeżeli istnieje sytuacja, że dziecko z jakiś ważnych powodów przynosi do szkoły telefon komórkowy, czyni to na swoją odpowiedzialność i odpowiedzialność swoich rodziców.
 6. W żadnym wypadku uczniom nie wolno korzystać z telefonów komórkowych podczas zajęć w szkole, dotyczy to zarówno lekcji, jak i przerwy. W przypadku używania telefonu lub jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego przez ucznia podczas lekcji, nauczyciel ma prawo ten telefon/sprzęt skonfiskować, a następnie przekazać go rodzicom, którzy zgłaszają się po odbiór dziecka, po zajęciach do wychowawcy, bądź Dyrekcji Szkoły.
 7. Uczniom nie wolno używać deskorolek, łyżworolek, skuterów, hulajnóg itp. ze względu na bezpieczeństwo w szkole.
 8. Uczniom nie wolno przynosić/ przyprowadzać zwierząt do szkoły.
 9. Uczniom nie wolno posiadać, ani używać alkoholu, tytoniu, narkotyków lub jakichkolwiek używek na terenie szkoły oraz być pod ich wpływem, a także nie wolno posiadać broni palnej oraz wszelkiego rodzaju noży, scyzoryków lub innych ostrych narzędzi.
 10. Uczniom nie wolno stosować jakiejkolwiek przemocy psychicznej/fizycznej wobec innych uczniów w szkole, nauczycieli, Dyrekcji Szkoły i kogokolwiek, kto znajduje się na terenie szkoły.
 11. Uczniom nie wolno używać wulgarnego słownictwa, obrażać kogokolwiek, wywierać na kimkolwiek presję.

Kary
Uczeń będzie karany za postępowanie niezgodne z Regulaminem Szkoły, wówczas, gdy:

 1. uniemożliwia nauczycielowi prowadzenia lekcji i utrudniania zdobywanie wiedzy innym uczniom
 2. ma lekceważący i arogancki stosunek do Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i innych pracowników szkoły
 3. dopuszcza się stosowania przemocy fizycznej (wdawanie się w bójki i podżeganie do nich) i psychicznej wobec nauczycieli i innych uczniów lub kogokolwiek na terenie szkoły (zastraszanie, wymuszanie, wyśmiewanie, poniżanie, izolowanie)
 4. demoralizuje innych uczniów (daje zły przykład, namawia do negatywnych zachowań, sam używa lub namawia innych do używania wulgarnego słownictwa)
 5. przynosi na teren szkoły przedmioty lub środki zagrażające zdrowiu i życiu (tytoń, narkotyki, alkohol, jakiekolwiek zabronione substancje odurzające, broń ostra/palna itp.)
 6. dewastuje mienie szkolne i własności innych osób
 7. używa podczas zajęć telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych rozpraszających uwagę (konsole do gry, komputery, mechaniczne zabawki itp.)

Nagrody i wyróżnienia
Uczeń może być wyróżniony i nagrodzony, gdy:

 1. osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 2. ma 100% frekwencję podczas zajęć szkolnych
 3. wyróżnia się aktywną pracą społeczną na rzecz szkoły i środowiska
 4. bierze udział w konkursach oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz
 5. systematycznie pomaga potrzebującym (pomoc w nauce, lub inne pozytywne działania świadczące o wrażliwości na krzywdę innych)

Rodzaje nagród i wyróżnień
 1. Pochwała wychowawcy na forum klasy.
 2. Pochwała udzielona przez Dyrekcję Szkoły podczas apelu okolicznościowego w szkole.
 3. List pochwalny do rodziców.
 4. Wyróżnienie ucznia w gazetce szkolnej.
 5. Wzorowa ocena z zachowania.
 6. Dyplom.
 7. Nagroda rzeczowa np. w postaci książki.

IV Postępowanie dyscyplinarne

 1. Wszystkie skargi dotyczące szkoły należy zgłaszać do Dyrekcji Szkoły – Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie.
 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły może spowodować następujące konsekwencje:
  a) zwrócenie uwagi uczniowi przez nauczyciela
  b) wykonanie określonej pracy na rzecz klasy, szkoły przez ucznia (ustala wychowawca i rodzice)
  c) powiadomienie o zachowaniu ucznia Dyrekcji Szkoły
  d) rozmowę ucznia z Dyrekcją Szkoły
  e) wezwanie na rozmowę do szkoły rodziców lub opiekunów ucznia
  f) obniżenie oceny z zachowania
  g) zawieszenie w czynnościach ucznia na połowę semestru z obowiązkiem uzupełnienia materiału przerobionego w klasie w okresie zawieszenia
  h) w niektórych przypadkach, na skutek decyzji Dyrekcji Szkoły uczeń może zostać usunięty ze szkoły w trybie natychmiastowym.
 3. W przypadku posiadania przez ucznia lub użycia przez niego broni białej, albo posiadania lub używania prawnie zabronionych używek (tytoniu, alkoholu, narkotyków), powiadomiona zostanie policja, a uczeń zostanie dyscyplinarnie usunięty ze szkoły.

V Rodzice zobowiązani są:

 1. do przyprowadzania dzieci do szkoły i do odbierania dzieci po zajęciach szkolnych na czas oraz do pisemnych deklaracji, na których wpisują imię i nazwisko osoby, która będzie odbierała dziecko ze szkoły
 2. do zapoznania siebie i dzieci z Regulaminem Szkoły oraz do jego przestrzegania
 3. do systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce
 4. do pomagania dziecku w odrabianiu zadań domowych
 5. do pisemnego usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności dziecka w szkole
 6. odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji w szkole, która rozpoczyna się o 9.30.
 7. do niezwłocznego poinformowania szkoły o zmianie adresu, numeru telefonu lub danych personalnych rodzica lub dziecka
 8. do zapoznawania się z komunikatami i szkolnymi informacjami na bieżąco
 9. do uczestniczenia w zebraniach rodziców z wychowawcą klasy (wywiadówkach)
 10. do uregulowania opłat za szkolę w terminach wyznaczonych Regulaminem Szkoły
 11. do natychmiastowego pokrywania/ uiszczania opłat za szkody materialne wyrządzone przez swoje dzieci
 12. do pisemnego upoważnienia innego dorosłego w celu odbioru dziecka ze szkoły
 13. do regularnego posyłania dziecka na zajęcia w szkole sobotniej
 14. do pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych
 15. do dwóch dyżurów podczas przerw w ciągu roku szkolnego (jeden dyżur w każdym semestrze wyznaczony na początku roku szkolnego (grafik dyżurów jest prowadzony przez z-cę dyrektora szkoły ds. administracyjno-prawnych;
 16. Niewypełnienie dyżuru przez rodzica jest jednoznaczne z sankcją finansową nałożoną na rodzica, w wysokości 25 funtów, którą należy uiścić w ciągu dwóch tygodni od daty wyznaczonego/niewypełnionego dyżuru; nieuiszczenie jest równoznaczne z nieprzestrzeganiem Regulaminu Szkoły i doliczane do opłaty za edukację dziecka w semestrze kolejnym. W sytuacjach wyjątkowych data dyżuru może zostać wyznaczona w innym terminie przez Dyrekcję Szkoły, ale o niemożności wypełnienia dyżuru w ustalonym terminie rodzic powinien poinformować Dyrekcję Szkoły najpóźniej do czwartku przed sobotą, w której przypada dyżur.
 17. Dzieci, których rodzice zalegają z opłatą więcej niż jeden semestr, a wcześniej ich rodzice nie powiadomili o tej sytuacji, w formie pisemnej Dyrekcji Szkoły, będą zawieszone w czynnościach ucznia i ewentualnie skreślone z listy uczniów.
 18. Uczniowie, których rodzice nie uiścili opłat za szkołę w poprzednim semestrze, bądź roku szkolnym będą automatycznie skreśleni z listy uczniów.
 19. Rodzice powinni uiszczać opłatę jednorazowo za każde dziecko i za każdy semestr z góry w wyznaczonych terminach.
 20. W sytuacji skrajnej istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty, ale po uprzednim złożeniu przez rodzica podania do Dyrekcji Szkoły. Podanie musi zawierać dokładne uzasadnienie prośby.
 21. Rodzice są zobowiązani do wpłaty zwrotnej kaucji w wysokości 20 funtów od rodziny za cały rok szkolny z góry (o ile taka kaucja zostanie ustalona przez Dyrekcję Szkoły w danym roku szkolnym). Kaucja będzie zabezpieczeniem dla szkoły na wypadek szkód wyrządzonych przez dziecko w szkole lub na wypadek niewypełnienia przez rodzica obowiązkowego dyżuru. Kaucja jest zwrotna na koniec roku szkolnego lub za wyrażeniem woli rodzica, może być zaliczona na konto opłat za szkołę w kolejnym roku szkolnym.
 22. Rodzice są zobowiązani do poinformowania Dyrekcji Szkoły o chorobach przewlekłych dziecka, specjalnych potrzebach dziecka, na stałe przyjmowanych przez niego lekach. Dyrekcja może odmówić podawania leków dziecku w czasie jego pobytu w szkole. Wówczas obowiązek uregulowania tej kwestii spoczywa na rodzicach ucznia.

VI Opłaty

Opłaty za szkołę z wyjątkiem „wpisowego”, zaliczanego na konto opłat za edukację, w wysokości £80 od każdego dziecka i płatnego w dniu zapisów, należy dokonywać bezpośrednio na konto szkoły przelewem z konta osobistego, gotówką lub czekiem w Banku SANTANDER zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie Szkoły. Wszystkie czeki należy wystawiać na „Mission Polish School”, a na odwrocie czeków prosimy dopisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, a także semestr (pierwszy, drugi), za który jest wnoszona opłata.

Account Name (Nazwa Konta): Mission Polish School
Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 090128
Account Number (Numer Konta): 46826931

Dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole tylko wówczas, gdy Rodzice uiszczą opłaty w wyznaczonych kwotach i terminach, zgodnie z Regulaminem Szkoły. Szkoła ma prawo odmówić miejsca dziecku w szkole bez zwrotu poniesionych wcześniej przez Rodziców opłat, jeżeli Rodzic nie uiszczał ich zgodnie z Regulaminem Szkoły.


Wysokość opłat:
 1. Za jedno dziecko £380 opłata płatna z góry za cały rok przed rozpoczęciem roku szkolnego:
  a) £80 w dniu składania Karty Rejestracyjnej
  b) £150 do 30 czerwca br.
  c) £150 do końca lipca br.
 2. Za dwoje dzieci w szkole £570 za cały rok; płatna w ratach:
  a) £160 w dniu składania Karty Rejestracyjnej
  b) £210 do końca lipca br.
  c) £200 do 15 stycznia 2018 r. (nie podlega zwrotowi po 15 stycznia)
 3. Za troje dzieci w szkole £665 za cały rok; płatna w ratach
  a) £255 w dniu składania Karty Rejestracyjnej
  b) £210 do konca lipca br.
  c) £200 do 15 stycznia 2018 r.
 4. Za czworo dzieci w szkole £750 za cały rok; płatna w ratach
  a) £300 w dniu składania Karty Rejestracyjnej
  b) £250 do konca lipca br.
  c) £200 do 15 stycznia 2018 r.
 5. Piąte i kolejne dziecko w rodzinie jest zwolnione z opłat pod warunkiem, że rodzic zadeklaruje rodzaj pracy społecznej na rzecz szkoły. W innym przypadku opłata za piąte dziecko i każde kolejne z rodziny wynosi £80 funtów za rok edukacji.

 1. Na opłaty składają się: opłata za edukację (podzielona na dwa semestry).
 2. Opłaty z wyjątkiem wpisowego należy wpłacać na konto szkoły: (numer konta i nazwa banku podane są także w formularzu zgłoszeniowym dziecka do placówki).
 3. Uiszczenie opłat w podanych kwotach i terminach zgodnych z Regulaminem Szkoły gwarantuje dziecku miejsce w szkole.
 4. Za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki w uiszczaniu opłat semestralnych szkoła nalicza odsetki w wysokości 20 funtów.
 5. Szkoła zamawia podręczniki dla uczniów wszystkich klas, które rodzice odkupują na początku roku szkolnego (rok szkolny rozpoczyna się w drugą sobotę września). W przypadku rezygnacji dziecka z nauki w szkole, szkoła potrąca również opłatę za podręczniki, lub rodzic może je odkupić od szkoły.
 6. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w placówce, na wypadek rezygnacji, w okresie od dnia zapisania dziecka do szkoły do dnia 15 sierpnia, szkoła potrąca opłatę w wysokości 70 funtów od każdego dziecka. Po 15 sierpnia szkoła nie zwraca poniesionych przez Rodziców opłat. Szkoła nie zwraca również opłat poniesionych w trakcie roku szkolnego.
 7. Pisemne zgłoszenie rezygnacji dziecka z nauki w placówce powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, daty urodzin, powód rezygnacji oraz podpis rodzica/ opiekuna prawnego.
 8. Pisemne zgłoszenie o rezygnacji wraz z uzasadnieniem należy składać wyłącznie drogą email na adres: modrzejewska@35.204.146.23 do dnia 31 sierpnia. Ze względu na fakt, że data 01 września oznacza zamkniecie list uczniów, aplikacje o rezygnacji po dniu 31 sierpnia nie będą przyjmowane i będą traktowane jak rezygnacja w czasie trwania roku szkolnego, mimo, że uroczyste otwarcie roku szkolnego będzie miało miejsce 13 września, o godzinie 10.00 w siedzibie szkoły.
  (Czyli jeżeli rodzina ma jedno dziecko i rezygnuje po dokonaniu zapisów i w dniu zapisów (po wpłaceniu kwoty tzw. „wpisowego”) oraz w terminie do 31 sierpnia, to szkoła potrąca kwotę 70 funtów; w przypadku rezygnacji dwójki dzieci z rodziny, szkoła potrąca kwotę 140 funtów; w przypadku rezygnacji trojga dzieci z rodziny, szkoła potrąca kwotę 210 funtów; w przypadku rezygnacji czworga dzieci w rodzinie, szkoła potrąca kwotę 280 funtów).
 9. W przypadku rezygnacji z nauki dzieci po dniu 31 sierpnia i w czasie trwania roku szkolnego, szkoła nie zwraca poniesionych przez rodziców opłat za naukę dziecka/ dzieci w placówce za wyjątkiem przypadków losowych, sytuacji nadzwyczajnych potwierdzonych stosowną dokumentacją.Wówczas ozwrot poniesionych opłat można się ubiegać tylko i wyłącznie pisząc podanie z uzasadnieniem na adres email szkoły: modrzejewska@35.204.146.23 w terminie jednego miesiąca (31 dni) od dnia (daty), w którym miało miejsce zdarzenie. Po upływie tego terminu, podania nie będą brane pod uwagę; opłaty nie podlegają zwrotowi.
 10. Szkoła zastrzega sobie prawo zrezygnowania z otwarcia filii placówki na wypadek zgłoszenia się do filii niewystarczającej ilości uczniów. Wówczas uczniowie ci otrzymają miejsce w PSPO im. Heleny Modrzejewskiej na Hanwell. O zaistniałej sytuacji rodzice uczniów zostaną poinformowani drogą email.

Oświadczenie rodzica

Oświadczam, że zapoznałem się z wysokością opłat w szkole i terminami ich regulowania w roku szkolnym 2014/2015. Oświadczam, że zobowiązuję się do uiszczania opłat za szkolę w terminie przewidzianym przez Dyrekcję Szkoły. Oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia szkód wyrządzonych w szkole przez dziecko oraz do uiszczenia kwoty w wysokości 25 funtów na wypadek niewywiązania się przeze mnie z obowiązku odbywania dyżurów podczas przerwy w wyznaczonym terminie.

Jestem świadomy konsekwencji, jakie wynikają z nieprzestrzegania przeze mnie Regulaminu Szkoły.

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Nagle przypadki zdrowotne
W przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi, rodzice zostaną o tym natychmiast poinformowani. Przy małych obrażeniach dziecko zostanie opatrzone przez dyżurującego rodzica, nauczyciela przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Przy obrażeniach wymagających pomocy lekarskiej, zostanie wezwana karetka pogotowia. Nauczyciele, Dyrekcja Szkoły, Asystenci Nauczycieli nie podają żadnych leków dzieciom.

Fotografowanie

Wyrażam zgodę na robienie zdjęć dzieciom podczas uroczystości szkolnych i wykorzystywanie ich dla potrzeb szkoły, np. umieszczania w kronice lub na witrynie szkoły itp.


Podejrzenie o zaniedbywanie lub molestowanie seksualne dziecka

Jeżeli zostaną rozpoznane jakiekolwiek znaki, że dziecko jest zaniedbywanie lub dzieje się mu krzywda psychiczna lub fizyczna, szkoła będzie traktowała je bardzo poważnie. W takiej sytuacji szkoła będzie postępowała dokładnie ze wskazówkami zawartymi w obowiązującym dokumencie Safeguarding Children.

VIII Teren szkoły i parking

 1. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania kodeksu drogowego podczas przywożenia i odbierania dzieci.
 2. Zabrania się zatrzymywania na białych zygzakowatych liniach „nawet na krótką chwilę”, na przejściach dla pieszych oraz podjazdach, obniżonych krawężnikach do prywatnych posiadłości w sąsiedztwie szkoły.
 3. Rodzice i dzieci proszeni są o utrzymanie porządku na terenie szkoły.
 4. Rodzicom nie wolno przebywać w budynkach szkolnych, za wyjątkiem tych rodziców, którzy w danym dniu pełnią dyżur podczas przerwy.
 5. Nie wolno wprowadzać zwierząt na teren szkoły.
 6. Nie wolno rzuć gumy na terenie szkoły.
 7. Prawo wjazdu na szkolny parking mają tylko i wyłącznie nauczyciele oraz pracownicy szkoły, którzy uzyskali na to pozwolenie ze strony Dyrekcji Szkoły.
 8. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz handlu obwoźnego, rozdawania ulotek, reklamowania prywatnych działalności zarobkowych lub charytatywnych, czy jakichkolwiek innych bez wcześniejszego powiadomienia o tym i uzyskania zgody ze strony Dyrekcji Szkoły.
 9. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków i jakiejkolwiek broni.

ANEKS DO REGULAMINU SZKOŁY

Dyrekcja Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów, zastrzega sobie wprowadzenie zmian w pełnieniu obowiązkowych dyżurów podczas przerwy przez Rodziców Uczniów.
Wówczas dyżury pełnione byłyby przez Pracowników Szkoły – przeszkolonych w zakresie pracy z dziećmi, posiadających niezbędne certyfikaty umożliwiające przebywanie i pracę z dziećmi. Jednakże wprowadzenie zmian związane jest z wprowadzeniem opłat, w zamian za zniesienie obowiązkowych dyżurów podczas przerwy dla Rodziców. Opłaty należałoby uiścić po rozpoczęciu roku szkolnego, począwszy od soboty 12 września (rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016) do soboty 26 września w szkole.

 • Jedno dziecko w szkole – 2 dyżury w ciągu roku szkolnego – £15
 • Dwoje dzieci w szkole – 4 dyżury w ciągu roku szkolnego – £20
 • Troje dzieci w szkole – 6 dyżurów w ciągu roku szkolnego – £25
 • Czworo dzieci w szkole – 8 dyżurów w ciągu roku szkolnego – £30

Uczniowie, których rodzice zgodnie z Regulaminem Szkoły wnieśli opłaty za edukację swoich dzieci w danym roku szkolnym, mają zagwarantowane miejsce w szkole dla swoich dzieci.
Miejsce w danej klasie przydzielane jest uczniowi przez Dyrekcję Szkoły – rodzic nie podejmuje decyzji, nie wybiera, podobnie, jak w szkołach brytyjskich, miejsca dla swojego dziecka w wybranej,
upatrzonej przez siebie klasie, do której uczęszczają koleżanki/ koledzy ucznia.


PRZESTRZEGANIE REGULAMINU SZKOŁY

Oświadczenie rodzica

Oświadczam, że jestem rodzicem/ prawnym opiekunem* ucznia/ uczniów* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i zapoznałem się z Regulaminem Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie oraz zobowiązuję się do ścisłego jego przestrzegania. Jestem świadomy sankcji karnych, które mogą być nałożone na mnie lub na moje dziecko/ dzieci* w przypadku nieprzestrzegania przeze mnie lub przez moich podopiecznych, zasad objętych Regulaminem Szkoły, zgodnych z Regulaminem Szkoły, a także zobowiązuję się do zapoznania z treścią Regulaminu Szkoły moje dziecko/ dzieci będące uczniem/ uczniami w/w placówki uzupełniającej.

* niepotrzebne skreślić

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .