Statut

Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych


Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej powstała w wyniku pasji krzepienia polskiej mowy na obczyźnie oraz z poczucia narodowego obowiązku edukowania polskich dzieci i młodzieży w zakresie języka ojczystego. Twórcami i pomysłodawcami szkoły są Małgorzata Bugaj-Martynowska, pełniąca funkcję dyrektora szkoły ds. edukacji oraz Grzegorz Martynowski – dyrektor ds. administracyjno-prawnych. Celem Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie jest funkcjonowanie na zasadach organizacji charytatywnej. Głównym założeniem placówki edukacyjnej jest działalność na rzecz polskich dzieci i ich rodzin mieszkających w dzielnicy Hanwell oraz dzielnicach sąsiednich poprzez edukację w zakresie przedmiotów ojczystych oraz poszerzania pojęcia polskości w oparciu o polskie dziedzictwo kulturowe i rodzime tradycje. W osiągnięciu zamierzonych celów pomagać ma ścisła współpraca z rodzicami uczniów placówki.


I Postanowienia ogólne

1. Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im Heleny Modrzejewskiej jest samodzielną instytucją i nie podlega żadnej innej instytucji. Placówka została zarejestrowana w Companies for Comanies House England and Wales, jako Company Limited by Guarantee, pod nazwą Mission Polish School i numerem działalności: 8405328.
2. Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im Heleny Modrzejewskiej jest instytucją niezależną finansowo, samofinansującą się. Działalność szkoły jest finansowana z opłat uiszczanych przez rodziców/ prawnych opiekunów dzieci. Dodatkowo szkoła pozyskuje środki z dotacji i imprez szkolnych.
3. Siedziba Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej mieści się przy szkole Elhorne Park High School, Westlea Road Hanwell London W7 2AH.
4. Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej współpracuje z Polską Macierzą Szkolną w Londynie, Poradnią Rodziną z Polish Psychologists’ Association (PPA), a także z innymi szkołami polonijnymi w Londynie i poza nim, na zasadzie wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania placówek uzupełniających.

II Organizacja Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie

1. Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej jest szkołą uzupełniającą i uczęszczanie do niej jest dobrowolne.
2. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy Statut oraz Regulamin Szkoły, zatwierdzone przez Dyrekcję Szkoły, którzy są jednocześnie twórcami i pomysłodawcami placówki.
3. Społeczność szkoły tworzą uczniowie, nauczyciele, Dyrekcja Szkoły oraz rodzice/prawni opiekunowie dzieci.
4. Zajęcia w szkole odbywają się od września do czerwca raz w tygodniu, w sobotę od godziny 9.30 do godziny 13.00., przez 30 sobót w ciągu roku szkolnego.
5. Plan dnia:

9.15 – otwarcie szkoły
9.30 do 11.00 – zajęcia lekcyjne
11.00 do 11.30 – przerwa
11.30 do 13.00 – zajęcia lekcyjne
13.00 – koniec zajęć / odbiór dzieci.
13.10 do 13.55 – zajęcia dodatkowe
13.55 do 14.00 – odbiór dzieci z zajęć pozalekcyjnych

6. Szkoła może organizować inne, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla wybranych – zainteresowanych zajęciami grup uczniów. Opłata za zajęcia dodatkowe naliczana jest odrębnie, niezależnie od opłat za szkołę i ustala ją nauczyciel prowadzący dany rodzaj zajęć, w danym roku szkolnym.
7. Szkoła zapewnia uczniom: rozwijanie umiejętności czytania, pisania i mówienia w zakresie języka polskiego; rozwijania wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym, a także historii i geografii Polski; nauczanie o podobieństwach i różnicach między kulturą polską, a brytyjską; kształtowanie postawy tolerancji i szacunku wobec kultury rodzimej oraz innych kultur; bezpieczeństwo i opiekę na czas trwania zajęć oraz gamę zajęć pozalekcyjnych.
8. Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwoju intelektualnego w warunkach poszanowania ich godności osobistej i wyznaniowej.
9. Za bezpieczeństwo dzieci w szkole odpowiadają wszystkie osoby zaangażowane w proces funkcjonowania placówki – pracownicy szkoły: Dyrekcja Szkoły, nauczyciele, wolontariusze i rodzice przywożący, i odbierający dzieci ze szkoły. Za organizację bezpieczeństwa w szkole odpowiadają Dyrektor ds. administracyjno-prawnych oraz jego zastępca. Wszystkie inne osoby powinny się bezwzględnie dostosować do ustalonych przez w/w organy wytycznych w kwestii wymogów bezpieczeństwa.
10. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia.
11. Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy, stosowne oświadczenia, dokonują opłat oraz zapoznają się z Regulaminem Szkoły.
12. Szkoła może odmówić przyjęcia ucznia do szkoły z powodu braku miejsc w placówce lub bez podawania przyczyn. 13. Zapisanie dziecka do szkoły jest równoznaczne z akceptacją programu dydaktyczno-wychowawczego, uiszczeniem opłat w wymaganych kwotach i terminach oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu Szkoły, a także z jego akceptacją.
14. Nauczyciele, rodzice i uczniowie zapoznają się z Regulaminem Szkoły i stosują się do jego wytycznych. Szczegółowe zasady działalności szkoły określa Regulamin Szkoły.
15. Działalność szkoły regulowana jest przez Statut Szkoły, Regulamin Szkoły, program nauczania i kalendarz zajęć.
16. Organami szkoły są: Dyrektorzy Szkoły oraz ich zastępcy, Rada Pedagogiczna.
17. Dyrektor ds. edukacji szkoły organizuje pracę kadry pedagogicznej; reprezentuje szkołę na zewnątrz; zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest jej przewodniczącym. Dyrektor w miarę potrzeby hospituje lekcje nauczycieli oraz nadzoruje ich pracę, a także mianuje swojego zastępcę, jeżeli uważa, że jest taka potrzeba; przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na nauczycieli oraz podejmuje decyzję o zwalnianiu nauczycieli, podpisuje świadectwa szkolne, przyjmuje i rozpatruje aplikacje do szkoły; rozpatruje wnioski składane przez rodziców.
18. Dyrektor ds. administracyjno-prawnych odpowiada za formalny aspekt funkcjonowania szkoły; nadzoruje bieżącą działalność szkoły i reprezentuje szkołę na zewnątrz; administruje stronę internetową szkoły, wyznacza kwotę wynagrodzenia dla nauczycieli i innych pracowników szkoły; odpowiada za organizowanie bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły i zapewnienie odpowiednich warunków nauczania; mianuje i odwołuje swojego następcę, który razem z Dyrektorem ds. administracyjno-prawnych, ściśle współpracują z Dyrektorem ds. edukacji. Dyrektor ds. administracyjno-prawnych odpowiada za kontakt z instytucjami spoza szkoły.
19. Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-prawnych wspiera pracę Dyrektora ds. administracyjno-prawnych, zajmuje się szkolną administracją, na polecenie Dyrekcji Szkoły może pełnić funkcję skarbnika szkoły, na wniosek Dyrektora placówki ds. edukacji składa drugi podpis na świadectwach szkolnych, ustala grafik dyżurów podczas przerwy wśród rodziców, nauczycieli i wolontariuszy; odpowiada za organizację bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły (posiada certyfikat First Aid), a także za organizację serwisu sprzątającego po zajęciach szkolnych. Na polecenie Dyrekcji Szkoły reprezentuje szkołę na zewnątrz, nadzoruje i koordynuje pracę Rady Rodziców.
20. Obowiązki dyrektorów przyjmowane są aż do odwołania. Dyrektorzy Szkoły mogą być odwołani, jeżeli sami złożą wniosek w tej sprawie.


III Nauczyciele

1. Nauczyciele tworzą Radę Pedagogiczną, która: omawia program nauczania, system oceniania uczniów, który dostosowuje do potrzeb uczniów, dobierają podręczniki w oparciu o potrzeby uczniów, opracowuje indywidualny tryb nauczania dla uczniów, którzy tego potrzebują.
2. Nauczyciele prowadzą dziennik lekcyjny, wystawiają oceny i wypisują świadectwa szkolne, sporządzają półroczne i roczne sprawozdania z nauczania klasy, w której prowadzą zajęcia.
3. Nauczyciele sprawują pieczę nad organizacją imprez szkolnych, apeli okolicznościowych, obchodów i uroczystości.
4. Nauczyciele mogą być zobowiązani do pełnienia dyżurów podczas przerwy, w ustalonym cotygodniowym grafiku na cały rok szkolny, zatwierdzonym przez Z-cę Dyrektora ds. administracyjno-prawnych.
5. Nauczyciele są zatrudnieni na zasadzie Self-Employed i Dyrekcja Szkoły pospisuje z każdym nauczycielem Self-Employed Contract, określający warunki współpracy. Nauczycile otrzymują wynagrodzenie miesięczne tylko i wyłącznie za każdą przepracowaną sobotę w formie przelewu na konto osobiste i zatrudnieni jako Self-Employed powinni wystawiać comiesięczne faktury.
6. Nauczyciele powinni posiadać certyfikat o niekaralności CRB check. Jeżeli nie posiadają takiego dokumentu, Dyrekcja Szkoły podejmuje działania w celu wystawienia certyfikatu dla danego nauczyciela, na koszt nauczyciela.
7. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Szkoły oraz ze Statutem Szkoły i jest zobowiązany do przestrzegania tych dokumentów, pod którymi składa własnoręczny podpis opatrzony datą.
8. Nauczyciele nie podają żadnych leków dzieciom w szkole.

IV Rada Rodziców

1. Rada rodziców jest powoływana na okres od 01.10.2013 r. do 01.06.2014 r. i jest ciałem doradczym w szkole, pełniącą funkcję konsultacyjną dla Dyrekcji Szkoły.Nie ma obowiązku powoływania Rady Rodziców w szkole w każdym roku szkolnym. O potrzebie funkcjonowania Rady Rodziców decyduje Dyrekcja Szkoły.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi przewodniczący Rady oraz 7 rodziców uczniów szkoły.
3. Do zadań Rady Rodziców należy organizowanie imprez szkolnych dla dzieci w porozumieniu i za zgodą dyrekcji placówki. Pomoc w zorganizowaniu uroczystości szkolnych. Prowadzenie kawiarenki szkolnej i kiermaszy szkolnych. Uczestniczenie w zebraniach zwoływanych przez Dyrekcję Szkoły.
4. Rada Rodziców nie ma wpływu na żadne decyzje w szkole, jej członkowie mogą jedynie przewodniczącemu Rady sugerować wprowadzenie zmian w kwestii, która leży w zakresie powinności Rady Rodziców określonych Statutem Szkoły.

Statut Polskiej Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 01 czerwca 2013 r.
Wymagane jest, aby pod Statutem, na wniosek jego zatwierdzenia złożyły podpisy dyrektorzy placówki oraz ich zastępcy.

Dnia 18.06.2013 r.
Małgorzata Bugaj-Martynowska
Grzegorz Martynowski