Opłaty za naukę

w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych

Opłaty za szkołę z wyjątkiem „wpisowego” w wysokości £80 (opłata ta nie podlega zwrotowi na wypadek rezygnacji z edukacji dziecka) należy dokonywać bezpośrednio na konto szkoły przelewem z konta osobistego, gotówką lub czekiem w Banku SANTANDER zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie Szkoły.

Wszystkie czeki należy wystawiać na „Mission Polish School”, a na odwrocie czeków prosimy dopisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, a także semestr (pierwszy, drugi), za który jest wnoszona opłata.


Uwaga!
Dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole tylko wówczas, gdy Rodzice uiszczą opłaty w wyznaczonych kwotach i terminach, zgodnie z Regulaminem Szkoły.

Szkoła ma prawo odmówić miejsca dziecku w szkole bez zwrotu poniesionych wcześniej przez Rodziców opłat, jeżeli Rodzic nie uiszczał ich zgodnie z Regulaminem Szkoły.


O zwrot poniesionych opłat można się ubiegać tylko i wyłącznie pisząc podanie z uzasadnieniem na adres email szkoły:
modrzejewska@35.204.146.23

Konto bankowe


Account Name (Nazwa Konta): Mission Polish School
Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 090128
Account Number (Numer Konta): 46826931


Wysokość opłat