Polisa Bezpieczeństwa – Alarm Przeciwpożarowy

Instrukcja dla nauczycieli

Zasady zachowania się na wypadek zagrożenia pożarem lub innym niebezpieczeństwem.


W KAŻDĄ SOBOTĘ NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK PODAĆ DYREKTOROWI SZKOŁY FREKWENCJĘ UCZNIÓW W JEGO KLASIE – ILOŚĆ OSÓB OBECNYCH NA ZAJĘCIACJH I ILOŚĆ NIEOBECNYCH, A ATAKŻE ILOŚĆ OSÓB SPÓŹNIONYCH.

A

Odgłos syreny ciągły oznacza ALARM, oznacza że na terenie SZKOŁY jest POŻAR, albo inne zagrożenie. Wówczas należy natychmiast przerwać zajęcia i przystąpić do ewakuacji. Nie ma żadnych wyjątków, tłumaczeń. Wszyscy postepują zgodnie z instrukcją i zawartymi w niej zasadami.

JUŻ OD PIERWSZYCH ZAJĘĆ W KAŻDYM NOWYM ROKU SZKOLNYM UCZYMY DZIECI USTAWIĆ SIĘ W PARY ORAZ W RZĄD. ROBIMY TO W KAŻDEJ KLASIE – BEZ WYJĄTKU. Dzieci powinny nauczyć się ustawiać w pary i w rząd na wyraźne wezwanie nauczyciela.

B

W przypadku ALARMU (ciągłego odgłosu syreny) należy natychmiast podjąć następujące kroki ewakuacji:

 1. Natychmiast przerwać prowadzenie lekcji bez względu na jej charakter. W przypadku wydarzeń szkolnych – natychmiast przerwać wydarzenie szkole.
 2. Nakazać uczniom ustawić się pojedynczo, w rzędzie w klasie.
 3. Należy ZOSTAWIĆ wszystkie torby, książki, piórniki, zabawki, kurtki, płaszcze (bez względu na pogodę) itp. Wszystkie rzeczy zostawiamy.
 4. Zabronić wszelkich rozmów, wygłupów, żartów.
  EWAKUACJA ODBYWA SIĘ W CISZY, ABY UCZNIOWIE MOGLI USŁYSZEĆ I ZROZUMIEĆ POLECENIA NAUCZYCIELI.
 5. Należy obowiązkowo zabrać z sobą DZIENNIK LEKCYJNY, w którym znajdują się dane wszystkich uczniów w danej klasie.
 6. Należy wyprowadzić uczniów na KORYTARZ – w jednym szeregu.
 7. Należy zamknąć okna i drzwi do klasy.
 8. W spokoju i ciszy wyprowadzić uczniów wyznaczoną, znaną wszystkim drogą ewakuacyjną. Jeżeli droga okaże się zagrożona, należy udać się w odwrotnym kierunku, w stronę drugiego wyjścia.
  NA KAŻDYM PIĘTRZE SĄ DWA WYJŚCIA EWAKUACYJNE.
 9. Po wyjściu ze szkolnego budynku należy przejść na szkolne boisko i ustawić uczniów w wyznaczonym miejscu zbiórki.
  KAŻDA KLASA ZE SWOIM WYCHOWAWCĄ W JEDNYM MIEJSCU. WSZYSCY UCZNIOWIE RAZEM W RZĘDZIE.
 10. WYZNACZONE MIEJSCE ZBIÓRKI ZNAJDUJE SE NA BOISKU SZKOLNYM.
 11. Dzieci powinny stać w szeregu w ciszy.
 12. Należy sprawdzić obecność uczniów według
  DZIENNIKA.
  OBECNOŚĆ SPRAWDZAMY DWA RAZY.
 13. Należy zameldować obecność klasy Dyrektorowi Szkoły (nazwa klasy, stan uczniów, ilość uczniów, imię i nazwisko Wychowawcy Klasy).
 14. Czekać na dalsze instrukcje Dyrektora Szkoły.

Wszyscy Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Zarząd Szkoły mają obowiązek zapoznania się z powyższą instrukcją i dostosowania się do niej an wypadek zagrożenia. Data próbnego alarmu podana jest w Kalendarzu Szkolnym. Podczas próby ewakuacji należy zachować się dokładnie tak, jak nakazuje instrukcja.

Dokument został sporządzony na potrzeby Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie. Jest własnością szkoły. Prawa autorskie co do treści dokumentu należą do Dyrekcji Szkoły. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie jego treści bez zgody Dyrekcji szkoły jest zabronione i podlega sankcjom prawnym.